1. Úvodní ustanovení

 

1.1         Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce Beatworx, s.r.o., IČ 08262021, se sídlem Prokopova 148/15, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239394 (dále jen „provozovatel“ a/nebo „pořadatel“a/nebo „promotér“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor konání akce (dále jen „areál akce“) a využívajících zařízení umístěných v areálu místa konání (dále jen „návštěvní řád“) v době konání akce.

 

1.2         Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v areálu akce. Cílem návštěvního řádu akce je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v areálu.

 

1.3         Areálem akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele na pozemcích místa konání (dále jen „areál akce“). Otevření areálu a jednotlivých prostor areálu akce bude specifikováno cca 14 dní před akcí.

 

1.4     Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu a/nebo vstupem do areálu akce vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu akce se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu akce. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií.

 

1.5         Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen „personál“).

 

 1. Areál akce

 

2.1        Areál akce slouží návštěvníkům k trávení volného času a k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

 

2.2        Veřejnost může do areálu akce, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

 

2.3      Vstup do areálu akce je možný od 16 let.

 

2.4. Návštěvník, který se prokáže průkazem ZTP/P (neboli III. stupeň postižení) a vstupenkou na akci, má umožněno vzít si s sebou svého asistenta zdarma. Tato výjimka neplatí pro držitele ZTP (neboli II. stupeň postižení).

 

2.5. Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie města Praha.

 

2.6          V areálu akce mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou (festivalovým náramkem) a/nebo jiným dokladem opravňujícím je k pobytu v areálu, resp. v jeho jednotlivých zónách. Každá osoba v areálu akce je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít při sobě vstupenku/náramek a/nebo jiný doklad opravňující k pobytu v areálu a na žádost pracovníka pořadatele, pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Náramek opravňující ke vstupu na festival je až do konce festivalu majetkem pořadatele. Náramek může být návštěvníkovi odejmut mimo jiné v případě, že porušuje Návštěvní řád. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu akce, nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu vyveden.

 

2.7           Vstupenka do areálu akce platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a případně také sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní, tj. s kontrolním ústřižkem a není-li provozovatelem stanoveno jinak, opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu akce. Při opuštění areálu akce pozbývá vstupenka platnosti, pokud na vstupence není výslovně uvedeno jinak. Návštěvník, který hodlá v tentýž den areál akce opětovně navštívit, může být na jeho výslovnou žádost a na základě rozhodnutí/povolení pořadatele označen při opuštění areálu nepřenosnou páskou na ruce, na základě které bude v tentýž den do areálu akce opětovně vpuštěn. Vstupenka je nepřenosná, pokud na vstupence není výslovně uvedeno jinak.

 

2.8         Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny. Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.

 

2.9         Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny a/nebo budou z areálu akce vyvedeny, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného, či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na akcích pořádaných v areálu akce. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu akce.

 

2.10         V areálu akce je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu akce. Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.

 

 1. Povinnosti návštěvníků

 

3.1         Návštěvníci akce jsou povinni chovat se v jeho areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných v areálu akce.

3.2           Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, hasičské služby promotéra a zdravotnické záchranné služby.

3.3   Každý návštěvník je povinen prokázat se pořadateli na místě k tomu určeném potvrzením o negativním testu na SARS-CoV-2 a/nebo potvrzením o ukončeném očkování proti SARS-CoV-2 a/nebo bude schopen prokázat imunitu po prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 v souladu s platnou a účinnou legislativou týkající se ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „legislativa související s pandemií koronaviru“). Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka, který by se mu odmítl prokázat shora uvedenými způsoby, do areálu festivalu či do jiných míst s areálem souvisejících, tj. např. do stanového městečka, parkoviště atp. (dále vše jen jako „festivalové prostory“) bude-li to vyžadovat platná a účinná legislativa související s pandemií koronaviru. 

3.4     Návštěvníci jsou povinni ve festivalových prostorech používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), bude-li to vyžadovat platná a účinná legislativa související s pandemií koronaviru. Návštěvník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn požádat ho, i prostřednictvím třetí osoby, k nasazení tohoto ochranného prostředku, v případě jeho neužívání. Jestliže návštěvník použití shora popsaného ochranného prostředku odmítne, vyhrazuje si pořadatel právo nevpustit takového návštěvníka do festivalových prostor nebo ho požádat, aby festivalové prostory opustil a to bez jakékoliv náhrady ze strany pořadatele. 

3.5     Návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a účinnou legislativou související pandemií koronaviru.

3.6     V případě, že by byl pořadatel z důvodu nedodržení platné a účinné legislativy související pandemií koronaviru ze strany návštěvníka sankcionován příslušnými správními orgány, má právo požadovat po tomto návštěvníkovi vzniklou újmu.

3.7         Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

 

3.8          Návštěvníci akce mají zakázáno vnášet do areálu akce a/nebo mít v areálu akce v držení zejména následující předměty:

 

3.8.1​   rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;

3.8.2​   zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;

3.8.3​   leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, suchý led nebo jiné látky ovlivňující zdraví;

3.8.4​   lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;

3.8.5​   pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;

3.8.6​   návykové a omamné látky;

3.8.7   balonky napuštěné heliem či jinými plyny;

3.8.8​   vlastní alkoholické nápoje, plné camelbacky a/nebo jídlo; 

3.8.9​   zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;

3.8.10   materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

3.8.11   nadměrná zavazadla;

3.8.12​   materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery provozovatele, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu by mohla být porušena ochrana dobrého jména promotéra a jeho partnerů;

3.8.13​   všechny druhy dronů a jiných létajících či jezdících modelů včetně modelů na dálkové ovládání a mají zakázáno je provozovat / používat bez předchozího písemného povolení promotéra.

 

V případě vnášení či dovážení jízdních kol, skateboardů či koloběžek berou návštěvníci na vědomí, že na nich v areálu akce smějí jezdit pouze v místech k tomuto účelu určených.

 

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovníci bezpečnostní služby (např. Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu akce, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál akce. V opačném případě pozbývají osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.

 

3.9          Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

 

3.10       Návštěvníci akce souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.

V rámci bezpečnostní prohlídky mohou být návštěvníci areálu podrobeni kontrole např. prostřednictvím k tomu určených technických prostředků. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

 

Návštěvníkům akce je dále zakázáno:

3.10.1   ​projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

3.10.2   ​propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;

3.10.3​   přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu akce, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;

3.10.4​   vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky,resp. personál a/nebo k nimž nemá odpovídající vstupní oprávnění;

3.10.5​   vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, personál nebo účinkující – např. jevišť a hledišť;

3.10.6​   sedět a/nebo ležet a/nebo stát a/nebo klečet na zábranách, plotech, nášlapných bariérách a dalších zařízeních či technických prostředcích promotéra a jeho dodavatelů, které nejsou k výše uvedeným činnostem výslovně určeny;

3.10.7​   pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;

3.10.8   ​kouřit v pronajatých stanech, prostorách šapitó stanů a jakýchkoliv jiných prostorách s přístřeškem;

3.10.9​   svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením promotéra, resp. jeho dodavatelů umístěných v areálu;

3.10.10   ​jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu akce;

3.10.11   ​ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu akce, a to včetně parkových dřevin a travin;

3.10.12​   popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu akce;

3.10.13​   konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál akce;

3.10.14​   pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem;

3.10.15​   vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele;

3.10.16​   vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat.

3.10.17   Z bezpečnostních důvodů je zakázano přespávat v autě na parkovišti.

 

3.11         Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:

3.11.1​   počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru;

3.11.2​   respektovat zákaz – zakládání ohně, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v areálu akce či v jeho sousedství;

3.11.3​   v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí;

3.11.4   ​respektovat zákaz rozdělávání ohně v celém areálu akce;

3.11.5​   respektovat zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs;

3.11.6​   respektovat zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

 

3.12          Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu akce jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

 

3.13         Návštěvníci se při vstupu do jednotlivých částí areálu akce seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami předmětného prostoru a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami v příslušném prostoru řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.

 

 

 1. Odpovědnost za škodu

 

4.1         Vstup a užívání areálu akce uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu akce počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.

 

4.2         Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově. Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

4.3         Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu akce. V případě, že návštěvníci v areálu akce naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

 

4.4         Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.

 

4.5          Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu akce.

 

4.6         V případě evakuace areálu akce resp. jeho částí, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat Požární poplachovou směrnici a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. 

 

 1. Pořizování audio-vizuálních záznamů a monitorování areálu

5.1 Návštěvníci berou na vědomí, že pořadatel pořizuje v areálu akce obrazové nebo audiovizuální záznamy dění na akci. Tyto záznamy jsou pořizovány při současném respektu k nezbytné míře soukromí návštěvníků, avšak návštěvníci nejsou zvlášť tázáni po výslovném souhlasu ani nejsou na pořizování záznamů individuálně upozorňováni. Návštěvníci dále berou na vědomí, že pořadatel tyto záznamy používá k své sebeprezentaci zejména jejich zveřejněním na svém webu a na Youtube. Pořadatel vyhoví případnému výslovnému nesouhlasu návštěvníka, který je zaznamenáván, s pořizováním záznamu; nesouhlas se je třeba sdělit ústně osobě, která za pořadatele záznam pořizuje, způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co návštěvník žádá.

 

5.2 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost ani není ručitelem za žádné nároky v souvislosti s možným protiprávním pořizováním a případným dalším zpracováním obrazových a audiovizuálních záznamů jinými návštěvníky. Rovněž tak umožňuje vstup do areálu akce a pořizování těchto záznamů akreditovaným novinářům, reportérům televizních a rozhlasových stanic a dalším osobám vykonávajícím publicistickou a žurnalistickou činnost.

5.3 Areál je monitorován bezpečnostními kamerami. Na to jsou návštěvníci upozorněni prostřednictvím informačních tabulí. Vizuální záznam může pořadatel použít za účelem vyšetření trestné činnosti nebo bezpečnostního incidentu tak, že jej předá orgánům činným v trestním řízení, obecní policii nebo pojišťovně. Sám uložený vizuální záznam nezpracovává.

 1. Závěrečná ustanovení

 

6.1         Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce nebo jeho částem. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a/nebo jeho části, či k dispozici u provozovatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

 

RULES FOR VISITORS

 

 1. Introductory provisions

 

1.1         These rules for visitors are a directive issued by the event promoter Beatworx, s.r.o., CRN 08262021, registered office Prokopova 148/15, Praha 3 – Žižkov, postcode 130 00, registered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, section C, inset 239394 (here in after the “Operator” and/ or “Organiser” and/or “Promoter”), which determine the basic binding rules for persons entering the grounds where the event will be held (hereinafter the “Event Grounds”) and using the facilities located on the premises of the venue (hereinafter referred to as the “Rules for Visitors”) at the time when the event is to be held.

 

1.2         The primary purpose of the Rules for Visitors is to ensure safety, fire protection, hygiene, the protection of health and property at the Event Grounds, as well as ensuring ideal conditions for all the social and/or cultural activities (hereinafter the “Activities”) that will be held in the Event Grounds. The objective of the Rules for Visitors is to ensure a pleasant, community atmosphere in the grounds.

 

1.3         For the purposes of this Rules for Visitors, the Event Grounds shall be understood to mean the Operator’s visibly demarcated areas at the premises of the Venue (hereinafter the “Event Grounds”). The opening of the premises and individual areas of the event area will be specified approximately 14 days before the event.

 

1.4         By purchasing a ticket and/or presenting the ticket when entering the grounds and/or entering the Event Grounds each visitor expresses their consent to the conditions set out in these Rules for Visitors and upon entering the event venue, these Rules for Visitors become binding for each visitor for the duration of their stay in the Event Grounds.For the purposes of these Rules for Visitors, a visitor and/or the public means any person entering the Event Grounds, including media representatives.

 

1.5         The provisions of these Rules for Visitors shall apply similarly for persons entering the Event Grounds on the basis of a special contractual relationship with the Operator and/or his contractual partners (hereinafter “Personnel”).

 

 1. Event Grounds

 

2.1         The Event Grounds serve visitors for spending their free time and for actively participating in and watching the event organised on the premises.

 

2.2         The public may only enter the Event Grounds or their respective demarcated zones with the consent of the Operator and/or only in the visiting hours and/or only in accordance with the conditions set out in these Rules for Visitors. Any complaints may only be made before entering the grounds.

 

2.3        Entry to the event area is possible from 16 years.

 

2.4        A visitor who proves themselves with ZTP/P card (grade III. of disability) and a ticket for the event is allowed to take his/her assistant free of charge. This exception does not apply to holders of ZTP (degree II. of disability).

 

2.5         Supervision of following and respecting these Rules for Visitors shall be carried out by the Operator’s staff, who shall be duly designated, and by other persons authorised by the operator to do so and duly designated as well as a security guard service, its duly designated guards and, to the extent of its legal powers, also the Police of the Czech Republic and the Municipal Police of the City of Prague.

 

2.6         Only visitors with a valid ticket and/or another document authorising them to stay in the grounds or in the individual zones can stay in the Event Grounds. Every person in the Event Grounds must have a ticket and/or another document authorising him/her to stay in the grounds throughout his/her stay in the grounds. Upon being so requested by the Organiser’s staff, by persons authorised by the Organiser and/or by a security guard, the visitor must immediately show his/her authorisation to be in the grounds. Anyone who will not be able show his/her authorisation to be in the Event Grounds may not be admitted to the grounds and/or may be taken away from the grounds. Wristband which allows you to enter the festival is organizers property until the end of the festival. Organizers can remove visitor’s wristband in case of breaking the Rules for Visitors. Anyone who will not be able show his/her authorisation to be in the Event Grounds may not be admitted to the grounds and/or may be taken away from the grounds.

 

2.7         The ticket to the Event Grounds is only valid for the given day, hour, event, venue and, if needs be, the sector, row and seat. Only unaltered, undamaged and complete, i.e. with a stub, tickets are valid and, unless otherwise specified by the Operator, only entitle one entrance to the Event Grounds. Upon leaving the Event Grounds, the ticket’s validity will expire unless explicitly stated otherwise on the ticket. Any visitor who intends to repeatedly visit the Event Grounds on the same day, can do so upon an express request and on the basis of the Organiser’s decision/permission to issue them with a non-transferrable wristband allowing them repeated entry to the Event Grounds on the day in question. The ticket is non-transferable, unless explicitly stated otherwise on the ticket.

 

2.8         Persons who are obviously under the influence of alcohol or other addictive and narcotic substances, as well as persons whose behaviour endangers the safety and/or health of persons and/or property located within the Event Grounds, will lose their authorisation to stay in the Event Grounds and may not be admitted to the Event Grounds and/or may be escorted out of the Event Grounds by the Organiser’s staff, by persons authorised by the Organiser and/or by a security guard. Similarly, persons who infringe the rules set out in these Rules for Visitors and/or who do not respect the instructions of the Organiser’s staff, persons authorised by the Organiser and/or a security guard may not be admitted to the Event Grounds and/or may be escorted out of the Event Grounds.

 

2.9         Persons who are not admitted and/or escorted out of the Event Grounds under the terms of these Rules for Visitors will not be entitled to a refund of the entrance fee or other costs incurred for entry and participating in the events organised in the Event Grounds. Persons referred to in this provision may likewise be restricted or prohibited by the Organiser from entering the Event Grounds.

 

2.10         The sale of tobacco and alcoholic products to persons under 18 years of age is prohibited within the Event Grounds. At the same time the Operator reserves the right to fully prohibit the sale of tobacco and alcoholic products for the duration of selected events held in the Event Grounds. Information on a special prohibition on the sale of tobacco and alcoholic products pursuant to this provision will always be appropriately published in the Event Grounds and all persons concerned will be informed of this by the Operator or a security guard.

 

 1. Visitors’ obligations

 

3.1     Visitors to the event are obliged to behave in the Event Grounds so that their actions do not endanger the safety and/or health of third parties and/or their property, as well as the facilities located in the Event Grounds, moreover their behaviour should not restrict, endanger or harass other visitors beyond an extent corresponding to the circumstances arising from the course of events organised at the Event Grounds.

3.2     Visitors to the event are obliged to observe the instructions and orders of the Organiser’s staff, persons authorised by the Organiser and/or a security guard, as well as the instructions and orders of the Police of the Czech Republic, the Fire Brigade, the Promoter and the Medical Rescue Services.

3.3     In accordance with current and effective legislation on the protection of the population against further spread of COVID-19 caused by the new coronavirus SARS-CoV-2 (hereinafter “coronavirus pandemic legislation”), each visitor is obliged to show the organizer a certificate of negative test for SARS-CoV-2 and / or a certificate of completed vaccination against SARS-CoV-2 and / or will be able to prove immunity after SARS-CoV-2 disease if required by valid and effective legislation related to the coronavirus pandemic. The organizer reserves the right not to admit a visitor who would refuse to prove himself in the above-mentioned ways, to the festival grounds or to other places related to the grounds, i.e. to a camping, car camp, etc. (hereinafter referred to as “festival premises”).

3.4     Visitors are obliged to use respiratory protective equipment (nose, mouth) in the festival premises if required by valid and effective legislation related to the coronavirus pandemic. The visitor acknowledges that the organizer is entitled to ask him, even through a third party, to use this protective device, if not used. If the visitor refuses to use the protective equipment described above, the organizer reserves the right not to admit such visitor to the festival premises or to ask him to leave the festival premises without any compensation from the organizer.

3.5     The visitor is also obliged to comply with other possible obligations and restrictions related to the valid and effective legislation related to the coronavirus pandemic.

3.6     If the event is sanctioned by the relevant administrative authorities due to visitors’ non-compliance with valid and effective legislation related to the coronavirus pandemic by the competent administrative authorities, the organiser has the right to claim damages from this visitor.

3.7     Visitors to the event must respect the rules of this Rules for Visitors and the generally binding legal regulations, as well as the rules of good behaviour and good morals

 

3.8         It is forbidden for visitors to the event to bring or be in possession of the following materials at the event:

 

3.8.1    racist, abusive, vulgar, or other material contrary to good morals;

3.8.2    weapons of any kind, as well as all objects that can be used as cutting, stabbing or striking weapons or other objects that could endanger the safety, health or life of visitors;

3.8.3    caustic, flammable, explosive, colouring, dry ice or other substances affecting health;

3.8.4    bottles, containers, cans or other objects made of breakable, fragmentary or exceptionally hard materials;

3.8.5    fireworks or launching equipment;

3.8.6    addictive and narcotic substances;

3.8.7   baloons filled with helium or other gas;

3.8.8    own alcoholic beverages, full camel backs, and/or food; 

3.8.9    animals other than assistance dogs for the physically handicapped;

3.8.10    materials promoting a political party or movement, or any other politically focused materials;

3.8.11  oversized baggage;

3.8.12  materials that promote persons who are not official partners of the Operator and/or any other materials the use of which in the grounds could damage the good name of the Promoter and his partners;

3.8.13  all types of drones and other flying or riding models including remote control models which are prohibited from being operated/used without the prior written permission of the Promoter.

 

In case of bringing bicycles, skateboards or scooters to the event premises, visitors are allowed to ride them only in places designated for that purpose.

 

The Operator or the persons authorised by him, in particular the head of the security guard service (e.g. the Supervisor) and/or his/her superiors, have the right to decide about the threat posed and/or how appropriate individual items brought by a visitor to the Event Grounds are, that being when entering the Event Grounds or at any time inside the Event Grounds. The decision of these persons is binding for a visitor to the grounds. Persons possessing dangerous and/or inappropriate objects, within the meaning of this article, must leave these items outside the Event Grounds at their own liability. Otherwise, persons possessing dangerous and/or inappropriate objects, within the meaning of this article, will forfeit the right to stay in the Event Grounds and may not be admitted to the Event Grounds and/or may be escorted from the Event Grounds by the Organiser’s staff, a person authorised by the Organiser and/or a security guard.

 

3.9         Visitors are required to allow the Organiser’s staff, a person authorised by the Organiser and/or a security guard to inspect objects and luggage in their possession in order to check the previous provisions are being upheld.

If a visitor refuses an inspection pursuant to this provision, he or she may not be admitted to the Event Grounds and/or may be escorted out of the Event Grounds.

 

3.10         Visitors to the Event agree to a security check being conducted on both their luggage and person by the Organiser’s staff, a person authorised by the Organiser and/or a security guard to check compliance with these Rules for Visitors.

In the framework of a security check, visitors to the Event Grounds can be searched using, for example, technology intended for this.

If a visitor refuses a security check to be conducted pursuant to this provision, he or she may not be allowed to enter the Event Grounds and/or may be escorted out of the Event Grounds.

 

Visitors to the Event are further forbidden from:

 

3.10.1    exhibiting, disseminating or publicly promoting slogans or images that are racist, offensive, vulgar or go against good morals and/or otherwise instigate such behavior;

3.10.2    promoting any political party or movement or product or service;

3.10.3    climbing over or entering any buildings and facilities in the Event Grounds, in particular facades, fences, walls, barriers, lighting equipment, trees, columns, roofs, rails, supporting structures, etc.;

3.10.4    entering areas that are not intended for visitors, i.e. for staff, and/or areas for which they do not have permission to enter;

3.10.5    throwing any objects whatsoever into those areas where visitors, staff or performers are to be found – e.g. stages and auditoriums;

3.10.6    sitting and/or lying and/or standing and/or kneeling on the barricades, fences, barriers and other facilities or technical means erected by the Promoter and his contractors which are not expressly intended for the above activities;

3.10.7    making any audio or video recordings for commercial purposes in the grounds without the prior written consent of the Operator;

3.10.8    smoking in rented tents, in stage’s tents and in any other premises with a shelter.

3.10.9  wilfully moving or otherwise manipulating the equipment and/or fittings placed in the grounds by the Promoter or his contractors;

3.10.10  manipulating the water, electricity, air or other facilities in the Event Grounds in any way;

3.10.11  destroying any equipment and fittings located in the Event Grounds, including the grass and trees in the park;

3.10.12  writing, sticking or painting on any equipment, fittings or communications within the Event Grounds;

3.10.13  performing bodily needs outside of the toilets, or otherwise contaminating the Event Grounds;

3.10.14  moving in the areas outside of the communications or outside of the communications and areas marked for that purpose by the Operator;

3.10.15  driving into the grounds without prior consent, or instructions to do so from the Operator;

3.10.16  threatening violence and/or perpetrating it against an individual and/or group of persons and/or inciting others to such acts.

3.10.17    For safety reasons it is prohibited to sleep in a car at parking lot.

 

3.11         With regard to fire protection, visitors to the Event and personnel are especially obliged:

 

3.11.1    to act so as not to cause a fire;

3.11.2    to respect the ban on starting a fire, igniting and/or letting off any fireworks in the Event Grounds or the vicinity;

3.11.3    in the event of detecting a fire, to proceed according to the instructions of the Organiser or the fire brigade;

3.11.4    to respect the ban on smoking and handling a naked flame throughout the Event Grounds;

3.11.5    to respect the ban on smoking and manipulation with fire in tents in the whole festival area;

3.11.6    to respect the ban on filling balloons with gases which, in combination with air, form an explosive or flammable mixture;

3.11.7    to respect the ban on releasing sky lanterns also known as Kongming lanterns or Chinese lanterns.

 

3.12         Visitors are not allowed to carry out any commercial or similar activity in the Event Grounds without the prior written consent of the Operator and/or in contravention of the conditions of such written consent, nor may they distribute and/or sell any other items, including newspapers, magazines, printed matter, advertising flyers, etc., or store any objects inside the grounds.

 

3.13         Upon entering the individual areas of the Event Grounds visitors will be familiarised with the operating rules/operating conditions of the area in question and are obliged to follow these operating rules/conditions in the pertinent area and to respect the instructions of the Organiser or persons he has authorised.

 

 1. Liability for damages

 

4.1         Visitors enter and use the Event Grounds at their own risk and visitors are obliged to conduct themselves in the Event Grounds so as to prevent damages to health and/or property, that being their own and that of third parties.

The organiser does not assume any liability for damages to health and/or property suffered by a visitor due to the actions of another visitor and/or visitors, that being in the case of deliberate or unintentional conduct that led to the damages. Damages can only be directly attributable to the person and/or persons whose conduct has caused the damages.

 

4.2         Visitors are obliged to place items only at those areas directly reserved for this purpose by the Operator. The Operator is not liable for the loss of items placed outside of the area he has reserved for storage.

Items placed outside of the area reserved for this purpose by the Operator may be removed by the Operator for safety reasons and the Operator will handle them in accordance with the generally binding legal regulations.

 

4.3         Visitors are obliged to hand over all items found in the Event Grounds to the Operator, a person authorised by the Operator and/or the security guards.

In the event that visitors find any suspicious objects in the Event Grounds or objects that are liable to endanger the property, life and/or health of third parties, they must immediately inform the Operator, a person authorised by the Operator and/or the security guards. Every visitor is liable to the Operator and/or any third party for damage resulting from violating the rules laid out in this Rules for Visitor and/or other binding legal regulations.

 

4.4         The Operator is entitled to demand disbursement from a visitor for a matter that caused injury and/or damages to the Operator and/or any third party.

 

4.5         Visitors are required to inform the operator and/or the security guards of any injuries and/or damage occurring in the Event Grounds.

 

4.6         In the event of an evacuation of the Event Grounds or their parts or other emergency situations, visitors are obliged to observe the “Fire Alarm Guideline” and the premises’ evacuation rules and to follow the instructions of the Operator, a person authorised by the Operator and/or the security guards and/or the units of the emergency services.

 

 1. Acquisition of audio-visual recordings and site monitoring

 

5.1         By entering the Event Grounds, visitors consent, without further notification, to the use of their image or depiction as part of an image record, transmission or production of the event held in the Event Grounds for commercial or promotional purposes (published on Organizers website or YouTube channel), that being in the framework of a representation of the entire or part of the event organised in the Event Grounds by the Organiser and/or his contractual partners. . These recordings are taken with a respect to unnecessary privacy of visitors, however, the visitors are not individually noted when being recorded and are not asked for permission either. The organizer will accept explicit disagreement of the visitor that is being recorded, with the recording itself; disagreement must be communicated orally to the person who makes the record for the organizer in a way that does not give rise to any doubt as to what the visitor requests.

 

5.2         The Organizer is not responsible or liable for any claims in connection with the possible unlawful acquisition and possible further processing of video and audiovisual records by other visitors. It also allows entry into the event area and the acquisition of these records by accredited journalists, television and radio reporters and other persons engaged in journalistic activities.

 

5.3        The area is monitored by security cameras. The visitors are noticed that through informative boards. The Organizer can use the visual recording to investigate crime or a security incident by handing it over to law enforcement, municipal police or insurance companies. The Organizers do not process the visual record itself.

 

 1. Final provisions

 

6.1         The rules set out in these Rules for Visitors may also be further supplemented by rules relating to individual events held in the Event Grounds or parts thereof. Such additional rules will always be suitably published in the Event Grounds and/or its parts, or available at the Operator or security guards, and visitors are required to observe them.

 

We are looking forward to seeing you!